دمو قالب زفایر

دمو اصلی

بعد از خرید دموهای بالا به صورت بسته آسان نصبی در اختیار شما قرار می گیرد. شما به وسیله بسته آسان نصبی می توانید همه آنها را نصب کنید و پس از نصب یکی از 4 صفحه اصلی را به عنوان صفحه اصلی سایت خود تنظیم کنید.