بعد از خرید دموهای بالا به صورت بسته آسان نصبی در اختیار شما قرار می گیرد. شما به وسیله بسته آسان نصبی می توانید همه آنها را نصب کنید و پس از نصب یکی از 4 صفحه اصلی را به عنوان صفحه اصلی سایت خود تنظیم کنید.

توجه: ما هیچ محدودیتی روی قالب زفایر قرار نداده ایم و با یکبار خرید می توانید از آن بر روی تمام دامنه های خود استفاده کنید.

با زفایر جلوتر از رقبای خود حرکت کنید!
شما هم به مشتریان راضی تم فارس بپیوندید